سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحسن نبوی کلات – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نوید خاتمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حامد رادمهدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کود بیولوژیک بیوفسفر بر خصوصیات جوانه زنی گیاه گندم، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی درسال ۱۳۹۰ درآزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد باسه تکراربه اجرادرآمد. تیمارهای آزمایش شامل دورقم(گاسکوژن و فلات)و ۶ سطح (شاهد ومقادیر ۱،۲،۳،۴،۵ لیتربیوفسفر در ۲۰۰ کیلو گرم بذر) بودند. نتایج نشان داد که اثر رقم بر طول ریشه چه ودرصد جوانه زنی وبنیه بذر معنی دار بود و اثر تلقیح بر درصد جوانه زنی ، طول ساقه چه وبنیه بذر وتاثیراثر متقابل بر بنیه بذر معنی دار بود. بیشترین طول ریشه چه وساقه چه وسرعت جوانه زنی وبنیه بذردررقم گاسکوژن و درسطح ۴لیتربیوفسفردر ۲۰۰ کیلوگرم بذر دیده شد .