سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد رادمهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پژو
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث بخش کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کود بو یلوژیک برخصو ا صیت مورفولوژیک وعملکرد دانه برروی تریک تیاله، آزمایشی با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با سه تکرار اجرا شد. م تیارهای آزما یش ۷سطح شامل: ( ۱- شاهد ۲- نیتروکسین + بیوفسفر + ۷۵ % کود شیمیایی ۳- نیتروکسین + بیوفسفر + ۵۰ % کود شیمیایی ۴- نیتروکسین + بیوفسفر + ۲۵ % کود شیمیایی ۵- نیتروکسین+ بیوفسفر ۶- نیتروکسین ۷- بیوفسفر) بودند. نتایج نشان داد تیماربرروی ارتفاع گیاه وعملکرددانه وهمچنین برروی طول خوشه وطول پدانکل اثر معنی دار داشت . بیشترین اثر کودبیولوژیک برروی خصوصیات مورفولوژیک وعملکرد دانه در تیمارنیتروکسین+بیوفسفر + ۵۰ درصد کود شیمیایی حاصل شد.