سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه سادات ذبیح نیا مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
عطیه سادات ذبیح نیا مقدم – دانش آموخته کارشناسی بیماری شناسی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی دو رقم نخود در شرایط تنش شوری، یک ازمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی، در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۰ انجام شد. عوامل آزمایش شامل دو رقم نخود (محلی و اصلاح شده آرمان) و سه سطح پرایمینگ (هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ با NaCl و اسموپرایمینگ KCL) و ۵ سطح تنش شوری حاصل از NaCl (شاهد (آب مقطر)، ۲ ، ۴ ، ۶ و ۸ دسیمنز بر متر) بود. نتایج آزمایش نشان داد که دو رقم تنها از نظر طول ریشه چه تفاوت معنی داری داشتند. با افزایش تنش شوری تمامی شاخص جوانه زنی کاهش یافت و بیشترین کاهش در شوری ۸ دسی منز بر متر بود. پرایمینگ بذر اثرات شوری را کاهش داد و هیدروپرایمینگ بذر نسبت به اسموپرایمینگ با NaCl و Kcl نتایج بهتری داشت.