سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه آگاه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد م
سید محسن نبوی کلات – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی دو رقم عدس در شرایط تنش شوری یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اجرا شد. بذور ارقام مورد بررسی د راین پژوهش از ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان تهیه گردید. عوامل آزمایش شامل د. رقم عدس( رباط و کیمیا)، سه سطح پرایمینگ ( هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با NaCl و KCl) و پنج سطح شوری حاصل از NaCl (EC برابر با ۰ و ۲ و ۴ و ۶ و ۸ دسی زیمنس بر متر) بود. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش تنش شوری تمامی شاخص های جوانه زنی کاهش یافت. تیمار هیدروپرایمنیگ، شاخص های جوانه زنی بذر را تحت تنش شوری، در هر دو رقم کیمیا و رباط بهبود بخشید.