مقاله مطالعه اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتی جلویی جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتی جلویی جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vitro
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو دی اکسید تیتانیوم
مقاله جوانه اندام حرکتی
مقاله کشت اندام
مقاله غضروف زایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی رودباری نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری باروق سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: به منظور بررسی اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر روی مراحل تکوینی جوانه های اندام حرکتی جلویی، از روش in vitro استفاده شد.
مواد و روش ها: در این روش، در روز ۱۱٫۵ بارداری جوانه های اندام حرکتی جلویی از بدن جنینها جدا گردیده و با استفاده از تکنیک گرید در محیط کشت DMEM در فاز بین محیط کشت مایع و هوا و در دمای ۰٫۱±۳۷ درجه سانتیگراد به مدت ۱ روز انکوبه شدند. بدین منظور، تکوین سه گروه از جوانه های اندام حرکتی (کنترل، شم و تجربی) مورد بررسی قرار گرفتند. جوانه های مربوط به گروه شم بدون تاثیر نانو دی اکسید تیتانیوم و جوانه های مربوط به گروه تجربی تحت تاثیر غلظت ۷٫۵ میلی گرم/ میلی لیتر محیط کشت از دی اکسید تیتانیوم۱۰nm  انکوبه شدند.
یافته ها: در بررسی های ماکروسکوپی در نمونه تجربی مشاهده شد که اشعه های انگشتی در حال شکل گرفتن می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده تغییرات معنی داری در نمونه تجربی نسبت به گروههای کنترل و شم در اندام حرکتی جلویی بودند، بطوریکه در تعداد سلولهای کندروسیتی و آتروفیه شده در کف، مچ و انگشتان افزایش معنی داری (P<0.05, P<0.001) و در طول ساعد و بازو، طول کل اندام و تعداد سلولهای مزانشیمی ساعد و بازو کاهش معنی داری (P<0.01, P<0.001, P<0.001) دیده شد.
نتیجه گیری: این یافته ها نشان دهنده اثر تمایزی و رشد و نموی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر رشد جوانه های اندام حرکتی در شرایطin vitro  است.