سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارا مهدیپور – دانشجوی کارشناس ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگ
عباس رضایی زاد ، – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
حیدر ذوالنوریان – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

۳۸۸ ، در آزمایشگاه – به منظور تأثیر محیط کشت های مختلف بر ریزازدیادی گیاهچه های سیب زمینی آزمایشی طی سالهای ۸۹ بیوتکنولوژی و کشت بافت مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمانشاه اجراء گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً بر ریزازدیادی گیاهچههای سیب MSC و MS, MSI, MSD, MSP تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. محیطهای کشت شامل زمینی ارقام مختلف شامل آگریا، بورن، سانته و مارفونا در کشت درون شیشهای بررسی شد و پس از طی ۳۵ روز کشت ها ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تمام صفات مورد ارزیابی در محیطهای کشت متفاوت دارای تفاوت معنی داری در سطح یک درصد بودند، ارقام مورد ارزیابی نیز از نظر تعداد گره، طول گیاهچه، تعداد برگ و ساقه جانبی دارای تفاوت معنی داری بودند. اثرات متقابل محیط کشت و رقم از نظر صفات تعداد گره، طول گیاهچه، تعداد برگ، ساقه جانبی و تعداد ریشه دارای تفاوت از نظر اکثر صفات به استثنای ساقه جانبی و تعداد گیاهچه MS معنی داری بودند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که محیط کشت نسبت به سایر محیط های کشت برتر بود. از طرفی نتایج نشان داد که آگریا و مارفونا مناسبترین ارقام برای ریزازدیادی سیب زمینی هستند.