سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سکینه فرجی – محقق باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
طیبه بساکی – محقق باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

با توجه به خشکسالی های مکرر در ایران ارایه راهکارهایی جهت افزایش میزان مقاومت به خشکی در اناراز اهمیت بالایی برخوردار است به این منظور آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با فاکتور اصلی آبیاری با ۳ سطحFc،۶۰%Fc،Fc.)30% قارچهایهمزیست ورقم به ترتیب با ۲سطحG intreatment،G mossela ارقام یوسف خانی ، ملس ترش ساوه ) مورد بررسی قرارگرفت.ابتدا در اسفند ماه از ارقام مورد نظر قلمه تهیه کرده ودر بستر ریشه زایی قرار گرفت، در آبان ماه میزان ریشه زایی در ارقا ممختلف مورد بررسی قرار گرفت . تعدادی از قلمه ها در خزانه باقی مانده ودر اسفند ماه به زمین اصلی منتقل گردیدند . در زمین اصلیقبل از کش ت قارچ میکوریزا اربسکولاررا با خاک مخلوط کرده سپس قلمه های ریشه دار را غرس نمودیم از اردیبهشت ماه به مدت ۲ماه میزان آبیا ری مورد نظر اعمال گردید . با توجه به نتایج بدست آمده میزان پرولین وکربوهیدراتهای محلول در تیمار بدون قارچ با لاتر از تیمارهای آلوده به قارچ بود . قارچهای همزیست تاثیر معنی داری بر روی افزایش مقاومت به کم آبیاری نهالها داشتند . در بین مقاومت به کم آبیاری ارقا متفاوت معنی داری مشاهده نشد . همچنین قارچهای همزیست تاثیر معنی داری بر افزایش صفات رویشیداشتند.درشرایط۶۰%Fc تیمارهای آلوده به قارچ دچار تنش نشدند.