سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی معانی – شرکت باسکو
بیژن گشایشی – شرکت باسکو

چکیده:

خودروهای الکتریکی متصل به شبکه تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی محیط زیست و هزینههای حمل و نقل بویژه در شهرهای بزرگ دارند. با توجه به گرایشاتی که اخیرا برای گسترش استفاده از این وسیله بوجود آمده است، آینده خوبی برای آن متصور بوده و از این رو مطالعه تاثیرات متقابل خودروهای الکتریکی و شبکه های توزیع نیرو ضروری است. بااستفاده گسترده از خودروهای الکتریکی، الگوی مصارف بارها تغییر اساسی کرده و بسیاری از متغیرهای برنامهریزی، طراحی و بهرهبرداری از شبکه های توزیع نیرو تغییر خواهد کرد. از طرف دیگر با توجه به تحولاتی که در ساختار شبکه های توزیع برای استفاده از تجهیزات هوشمند وجود دارد، مطالعه آثار این دو پدیده روی یکدیگر ضروری بوده و مطلبی است که در این مقاله بدان پرداخته میشود. در این مقاله تاثیر پروفیل بار شبکه روی عملکرد خودروهای الکتریکی بررسی شده و با در نظر گرفتن کلیه هزینههای تامین انرژی در شبکه های توزیع، بهترین درصد نفوذ برای خودروهای الکتریکی در شبکه برای سطوح مختلف هوشمندی شبکه تعیین میشود. نتایج حاکی از آن است که هر چه پروفیل بار شبکه های توزیع مسطح شود، درصد نفوذ بهینه برای خودروهای الکتریکی بیشتر و امکان استفاده بیشتر از منافع آنها در شبکه بیشتر وجود دارد.