سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات سولفات مس و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی اسفرزه Plantago psyllium آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۰ به اجرا درآمد. عوامل آزمایش شامل پنج سطح سولفات مس ( صفر و ۱۵ و ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ میلی گرم در لیتر) و پنج سطح پتانسیل آب حاصل از Nacl شامل ( صفر و ۰/۴- و ۰/۶- و ۰/۸- و ۱- بار) بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه در سطح ۴۵ میلی گرم سولفات مس حاصل شد. ولی با افزایش غلظت سولفات مس طول ریشه چه کاهش یافت. همچنین با کاهش پتانسیل آب درصد، سرعت جواه زنی و بنیه بذر کاهش یافت.