سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین شریف باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
عبدالله صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشه

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات زوال بذر و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی دو رقم گندم، آزمایشی فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. عوامل آزمایش شامل دو رقم گندم (الوند و پیشتاز)، سه سطح زوال بذر ( ۲۴ و ۴۸ و ۷۲ ساعت) و پنج سطح تنش شوری ( صفر و ۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ دسیسمتر بر متر) حاصل از NaCl بود. نتایج ازمایش نشان داد که اثر رقم، زوال بذر شوری بر تمام شاخص های جوانه زنی تاثیر معنی داری داشت. بررسی شاخص های جوانه زنی در ارقام مورد آزمایش نشان داد که رقم الود نسبت به رقم پیشتاز برتری دارد. همچنین با افزایش مدت زمان زوال بذر و افزایش شوری از حدود ۱۲ دسیسمنز بر متر تمام خصوصیات جوانه زنی کاهش یافت. به طور کلی چنین نتیجه گیری می گردد که اثرات باز دارنده بر شاخص های جوانه زنی اساسا بیش از آنکه ناشی از اثرات سمی نمک باشد، نتیجه اثر زوال بذر است.