سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سجاد سواری – دانشجوی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اراک.
حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مسعود گماریان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات دور آبیاری و مصرف کود اوره برصفات ساقه و عملکرد علوفه ارزن رقم پیشاهنگ تحقیقی در بهار و تابستان سال ۰۹۳۱ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی اراک به صورت آزمایش استریپ پلات در قالب بلوکهایکامل تصادفی با ۹ تکرار اجرا شد. عوامل مورد آزمایش شامل نیتروژن در چهار سطح N1=50, N2=200, N3=350, N4=450 کیلوگرم اوره در هکتار درکرت های اصلی و دور آبیاری در پنج سطح شامل I1 )آبیاری در مرحله استقرار(، I2 )استقرار+ساقه دهی(، I3 )استقرار+ساقه دهی+ظهور سنبله(، I4 )استقرار+ساقه دهی+ظهور سنبله+گلدهی(، I5 )استقرار+ ساقه دهی + ظهورسنبله+ گلدهی + پرشدن دانه( در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اثر متقابل نیتروژن و آبیاری بر ارتفاع ساقه ۰۱ و ۰۱ روز پس از کاشت معنی دار شد همچنین اثر متقابل نیتروژن و آبیاری بر وزن تر و وزن خشک ساقه در هیچکداماز روزهای پس از کاشت معنی دار نشد اثر تیمارهای نیتروژن بر عملکرد علوفه خشک تاثیر معنی داری داشت.