سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیم سعادت زاده – دانش آموخته ارشد زراعت
محمد صادق امیری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور درگز
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ریحانه بیگناه – دانشجوی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظو بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری و دما بر خصوصیات جونه زنی دو گونه آگروپایرون، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در ازمایشگاه دانشگاه پیام نور واحد درگز انجام شد. عوامل آزمایش شامل: ۲ گونه آگروپایرون (A.desertorum و A.elongatum)، دما در ۳ سطح ( ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد) و ۵ سطح شوری ( ۰ و ۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر حاصل از کلرید سدیم) بود. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش دما و شوری درصد و سرعت جوانه زنی در هر دو گونه کاهش یافت و بهترین میزان در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و شوری صفر بود. گونه A.elongatum نسبت به گونه A.desertorum مقاومت بیشتری نسبت به تنش شوری و افزایش دما نشان داد.