سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام صالحی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مجید مروتی شریف آباد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدامین مهرنیا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

سالمونلوز یکی از بیماریهای عفونی در تمام گونه های حیوانات است که توسط گونههای مختلف سالمونلا ایجاد شده و تظاهر بالینی آن بهصورت سپتیسمی یا اسهال میباشد. بسیاری از تحقیقات اخیر نشان میدهد که برخی پروبیوتیکها مانند ساکارومایسز بولاردی میتوانند ازظهور باکتریهای انتروپاتوژنیک مانند سالمونلا در شرایط غیر زنده جلوگیری نماید. همچنین با کمک این مخمرها می توان از بروزتغییرات پاتولوژیک این باکتری در شرایط زنده و داخل بدن موجودات زنده نیز جلوگیری کرد. این مطالعه در حقیقت اثرات حفاظتی ساکارومایسز بولاردی را بر ضایعات ناشی از سالمونلا در رت بیان میکند. به این منظور ۳۰ عدد رت نر خریداری شده به سه گروه A و B و C تقسیم شدند. رتهای گروه B و C هر کدام به ترتیب ۱ سی سی محلول حاوی (۷)۱۰ و (۸)۱۰ مخمر ساکارومایسز، به مدت ۵ روز به ترتیب به صورت دهانی دریافت نمودند. در حالیکه حیوانات گروه A فقط ۱ سی سی سالین نرمال به عنوان گروه کنترل دریافت نمودند. به همه رتها در روز پنجم یک میلی لیتر سوسپانسیون میکروبی حاوی (۷)۱۰ باکتری سالمونلا تیفی موریوم تجویز شد . در روز دهم بعد از تجویز باکتری، تمامی رتها به روش انسانی معدوم شدند . نمونه های بافتی مناسب از روده آنها تهیه و جهت ثبوت، بافت در فرمالین ۱۰% استفاده از آزمون آماری fisher exact test به طور توصیفی مورد بررسی قرار گرفت . این نتایج نشان داد که رتهای گروه کنترل دچار اسهال شده و در روده آنها تجمع سلولهای آماسی در ناحیه زیرمخاط همراه با افزایش ترشح موکوس مشاهده گردید. نتایج مطالعه حاضر بیان میکند که ساکارومایسز بولاردی دارای اثرات حفاظتی ناشی از ضایعات سالمونلا تیفی موریوم در بدن رتها می باشد که نتایج حاصل از آزمونهای هیستوپاتولوژیک نیز این موضوع را تایید می نماید.