سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا کوشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

این آزمایش درسال ۱۳۸۷ دردانشکده کشاورزی دانشگاه ازاداسلامی مشهد بصورت فاکتوریل ودرقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار اجرا گردید فاکتور اول PEG Kcl Nacl6000 و فاکتور دوم شاملسطوح پتانسیل اب درپنج سطح صفرو۲-و۴-و۶-و۸- بار بود نتایج نشان داد که تاثیر نوع نمک و PEG برتمامی خصوصیات جوانه زنی بذر جزطول ریشه چه معنی دار بوده است مقایسه این تیمارها حاکی است که PEG دارای بیشترین اثرات منفی است تاثیر سطوح پتانسیل اب نیز برتمام خصوصیات جوانه زنی بذر معنی دار بود بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و طول ساقه چه درپتانسیل آب صفر بدست آمد و با کاهش پتانسیل تمامی این صفات کاهش معنی داری یافت نتایج این مطالعه نشان داد که گیاه دارویی همیشه بهار درمرحله جوانه زنی به تنشهای خشک و شوری بسیار حساس است و تمامی مولفه های جوانه زنی این گیاه درپتانسیلهای پایینتر از ۶-بار به شدت تحت تاثیر قرارمیگیرد.