سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین بیجه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل،
سیدمحسن موسوی نیک – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

هیچ گونه گیاهی و جانوری از تنش مصون نمیباشد و حداقل یکبار در طی زندگی خود تحت تنش قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچههای کنجد رقم دزفول، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل ۴ سطح پتانسیل اسمزی ( ۰ ۲- ۴- ۸- بار) ایجاد شده توسط پلی اتیلن گلیکول بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که درصد و سرعت جوانهزنی کلیه ارقام با افزایش تنش خشکی، کاهش پیدا کرد. سایر پارامترهای اندازه گیری شامل طول ریشه چه و ساقه چه، همچنین وزن تر و خشک کنجد با زیاد شدن غلظت پلی اتیلن گلایکل، کاهش یافتند. کلیه دادههای حاصل با استفاده از نرم افزارSAS تجزیه و مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح احتمال ۵ درصد انجام گرفت