مقاله مطالعه اثرات تسکینی و ضداضطرابی فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی گیاه درمنه کوهی (Artemisia aucheri.L) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۷۴۴ تا ۱۷۵۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات تسکینی و ضداضطرابی فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی گیاه درمنه کوهی (Artemisia aucheri.L) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمنه
مقاله فراکسیون ها
مقاله دی متیل سولفوکساید
مقاله دیازپام
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیشه گر رامین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی اصل بهلول
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی زاده چنگیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درمنه کوهی (Artemisia aucheri) گیاهی دارویی است که دارای آثار تسکینی، ضد اضطرابی قوی و آنتی اکسیدانی می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات تسکینی و ضداضطرابی سه دسته فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیر قطبی مستخرج از گیاه درمنه کوهی در مقایسه با دیازپام در مدل حیوانی موش صحرایی می باشد. بدین منظور، فراکسیون های مذکور از گیاه درمنه بر پایه قطبیت حلال عصاره گیری شد. تزریق فراکسیون ها و سایر داروها به گروه های مختلف موش های صحرایی ماده نژاد ویستار با شرایط سنی و وزنی برابر انجام شد. به گروه اول فراکسیون قطبی با دوز۱۰۰ mg/kg ، به گروه دوم فراکسیون نیمه قطبی با دوز ۱۰۰ mg/kg و به گروه سوم فراکسیون غیرقطبی درمنه با دوز۱۰۰ mg/kg ، به گروه چهارم دیازپام با دوز mg/kg 2، به گروه پنجم دی متیل سولفوکساید (DMSO) به منظور مطالعه اثر حلال استفاده شده در عصاره، هم حجم داروهای دیگر به صورت تزریق داخل صفاقی (IP) تزریق شد. یک گروه نیز به عنوان شاهد، دارو دریافت نکرد. ۳۰ دقیقه بعد از تجویز داروهای مذکور، کتامین با دوز با دوز ۱۰۰ mg/kg به صورت داخل صفاقی در هر شش گروه تزریق شد و سپس زمان القای بیهوشی و زمان خواب برحسب ثانیه محاسبه گردید. نتایج آماری، بیانگر افزایش معنی دار زمان خواب القاء شده با فراکسیون قطبی عصاره گیاه درمنه و کاهش معنی دار زمان القاء بیهوشی توسط کتامین، بعد از تزریق فراکسیون قطبی عصاره گیاهی درمنه (p<0.05)و همچنین افزایش معنی دار مدت زمان سپری شده در بازوهای باز در ماز صلیبی در گروه های تیمار با فراکسیون قطبی درمنه است (p<0.05). نتایج حاصله نشان داد که فراکسیون قطبی عصاره درمنه کوهی دارای اثرات تسکینی و ضد اضطرابی بهتر و معنی داری نسبت به فراکسیون های نیمه قطبی و غیرقطبی درمنه و نیز دیازپام است.