سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیلوفر سلامتی – استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

تجزیه بقایا توسط عوامل درونی عوامل بیوشیمیایی و بیرونی به طور عمده دما و رطوبت کنترل می شود معدنی شدن مواد آلی خاک و بقایای گیاهان زراعی فرایندی پیچیده بوده و به شرایط مدیریتی خصوصیاتخاک کمیتو کیفیت بقایای گیاهان زراعی و شرایط محیطی بستگی دارد تجزیه بقایای گیاهان زراعی درنتیجه فرایندهای پیچیده میکروبی اتفاق می افتد و توسط عوامل متعددی کنترل می گردد غلظت نیتروژن کل نسبت کربن به نیتروژن محتوای نیتروژن اولیه مقادیر لیگنین، سلولز، پلی فنول ها و کربن محلول شاخصهای کیفی مناسب بقایا محسوب می گردند. رطوبت و دمای خاک ازادسازی نیتروژن را از منابع آلی تحت تاثیر قرار میدهند. نتایج نشان میدهند که مدیریت بقایای گیاهان زراعی راه کاری مناسب درجهت حفاظت از نیتروژن در اکوسیستم های زراعی به شمار می رود که کارایی مصرف کود و فراهمی نیتروژن را تحت تاثیر قرار میدهد.