سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا کوچکی – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
پرویز رضوانی مقدم – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
جبار فلاحی – دانشجوی دکتری اکولولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهسا اقحوانی شجری – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مش

چکیده:

زعفران یکی از محصولات استراتژیک کشور ماست که تاکنون در خصوص شاخص های کمی و کیفی علوفه آن تحقیقات کافی صورت نگرفته است. بدین منظور در این آزمایش اثرات تاریخ کاشت و زمان آبیاری بهاره، تابستانه و پاییزه و نیز استفاده از گیاهان پوششی بر عملکرد علوفه زعفران مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در فاصله سال های۹۰-۸۸ در مزرعه ارگانیک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرت های دو بار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی (اول خرداد، اول مرداد و اول مهر ماه) مدیریت آبیاری به عنوان فاکتور فرعی (آبیاری و عدم انجام آبیاری در هر تاریخ کاشت) و گیاهان پوششی به عنوان فاکتور فرعی فرعی (خلر، شبدر ایرانی و عدم کاربرد گیاه پوششی) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص سطح سبز و عملکرد علوفه ۰/۳۴ و ۶۶۵ کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت بهاره به دست آمد. به طور کلی عملکرد علوفه در تیمار عدم انجام آبیاری حدود ۱۰ % بیشتر از انجام آبیاری پس از کاشت بود. با این وجود واکنش گیاه به انجام آبیاری در تمام فصول یکسان نبود، به نحوی که در تاریخ کاشت بهاره و تابستانه بیشترین مقدار شاخص سطح سبز و عملکرد علوفه در تیمار عدم انجام آبیاری پس از کاشت حاصل شد؛ در حالی که در تاریخ کاشت پاییزه انجام آبیاری پس از کاشت باعث افزایش این شاخص ها گردید. همچنین استفاده از گیاهان پوششی اثری بر عملکرد علوفه زعفران نداشت.