مقاله مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی در منطقه روداب بم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی در منطقه روداب بم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله رقم
مقاله عملکرد
مقاله اجرای عملکرد
مقاله آفتابگردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حائری نژاد صالح
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده حمایتی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی بهترین تاریخ کاشت بر عملکرد و اجرای عملکرد چهار رقم آفتابگردان روغنی این تحقیق در منطقه روداب از توابع شهرستان بم در سال زراعی ۸۸-۸۷ اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی با دو عامل تاریخ کاشت در سه سطح و ارقام در چهار سطح شامل ارقام آذر گل، رکورد، زاریا و مهر در سه تکرار انجام شد. اثر تاریخ کاشت بر تمام صفات اندازه گیری شده به جزء قطر طبق معنی دار شد به طوری که عملکرد دانه در تاریخ کاشت ۱۵ اسفند با ۴۴۴۴ کیلوگرم در هکتار بیشترین و تاریخ کاشت ۱۵ فروردین به دلیل مواجه شدن با دمای بالا و متعاقب آن پوکی دانه با ۴۱۳۲ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. اثر رقم بر تمامی صفات مورد مطالعه به جز وزن هزار دانه و تعداد برگ در گیاه در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. رقم هیبرید آذر گل با عملکرد دانه ۴۶۱۰ کیلوگرم در هکتار دارای بهترین عملکرد بود. اثرات متقابل بین تاریخ کاشت و رقم به جزء وزن هزار دانه بر تمام صفات در سطح آماری معنی دار بود به طوری که تاریخ کاشت ۲۸ اسفند برای رقم آذر گل بهترین عملکرد دانه را داشت. عملکرد دانه همبستگی مثبتی با ارتفاع گیاه، تعداد دانه در طبق، قطر طبق، قطر ساقه اصلی، عملکرد در تک بوته و عملکرد در متر مربع و همبستگی منفی با وزن هزار دانه نشان داد.