مقاله مطالعه اثرات تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروفورز
مقاله پروتئین
مقاله سفیده تخم مرغ
مقاله لیزر موج پیوسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی رزاق
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده محمدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: صفری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زارع پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: فخری امید
جناب آقای / سرکار خانم: فرشی یاشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه مصرف کنندگان مواد غذایی خواستار بکارگیری روش های نگهداری و محافظت نو و مطمئن می باشند. در این راستا استفاده از تابش های نوری مختلف در صنعت غذا در جهت محافظت آن به عنوان یک تکنولوژی جدید مطرح بوده و این روش در غیرفعال سازی شمار زیادی از میکروارگانیسم ها بویژه اغلب میکروارگانیسم های پاتوژن عامل عفونت و مسمومیت زای حاصل از غذا بسیار مناسب می باشند، با این وجود تاثیر تابش های مختلف بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی غذا و اجزء آن از چالش های مهم کاربرد این تیمار در صنایع غذایی می باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر اثرات تابش لیزرهای موج پیوسته در محدوده مرئی برخصوصیات ساختاری (با استفاده از SDS -PAGE) و فیزیکوشیمیایی (ارزیابی خصوصیات ارگانولپتیکی وpH ) پروتئین های سفیده تخم مرغ مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از تاثیر تابش لیزرهای محدوده مرئی در حداکثر قدرت و در بالاترین دوره زمانی بکار رفته (۱۸۰ دقیقه) با استفاده از ارزیابی الکترفورز نشان داد که هیچ گونه تغییری در خصوصیات ساختمانی پروتئین های سفیده تخم مرغ وجود نداشته و همچنین اثرات نامطلوبی در خصوصیات ارگانولپتیکی سفیده تخم مرغ مشاهده نشد. در ارزیابی مقادیر pH نیز هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری بین نمونه های کنترل و تیمارهای صورت گرفته در این مطالعه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: از روش تابش لیزر در محدوده مرئی می توان به عنوان روش سالم سازی جدیدی در تخم مرغ های شکسته استفاده نمود، اگرچه تحقیقات بیشتر در مورد توانایی ضد میکروبی این لیزرها باید صورت گیرد.