مقاله مطالعه اثرات بیولوژیکی مشتقات جدید H4- کرومن ۳- کربونیتریل بر رشد رده سلول سرطان پستان انسانی T47D در حالت In vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات بیولوژیکی مشتقات جدید H4- کرومن ۳- کربونیتریل بر رشد رده سلول سرطان پستان انسانی T47D در حالت In vitro
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشتقات H4- کرومن ۳- کربونیتریل
مقاله رده سلولی T47D
مقاله آپوپتوزیس
مقاله سرطان سینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آریاپور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرومدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده عظیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان یک مساله با اهمیت در طب امروزی است و شایع ترین علت مرگ و میر بعد از بیماری های قلبی عروقی می باشد. در این میان سرطان سینه یکی از شایع ترین علل مرگ ناشی از سرطان در بین زنان است به طوری که ۱٫۵% از کل مرگ و میرها را تشکیل می دهد. لذا داروهای شیمی درمانی که هدفشان از یک جهت جلوگیری از تکثیر بی رویه سلولها در بافتهای مشخصی از اندام بدن و از طرف دیگر القاء آپوپتوزیس در سلولهای توموری است از کاندیداهای مهم در درمان سرطان محسوب می شوند. ترکیبات سنتزی مورد استفاده، مشتقات H4- کرومن ۳- کربونیتریل هستند که این ترکیبات بر روی سلول های سرطانی مقاوم شده به داروهای دیگر چون Paclitaxel ، موثرند. این ترکیبات با توجه به نقش القاکنندگی آپوپتوزی می توانند به عنوان عوامل درمانی جدید ضد سرطانی استفاده شوند. بدین ترتیب اثر سیتوتوکسیسیته و القاء آپوپتوزیس ترکیبات سنتزی –H4 کرومن ۳- کربونیتریل بررسی گردید.
مواد و روش ها: اثر سیتوتوکسیسیته سلولی ترکیبات سنتزی -H4کرومن ۳- کربونیتریل با روش MTT بر روی رده سلولی سرطان سینه (T47D) بررسی گردید. در نهایت برای ارزیابی اثر ترکیبات بر روی فرآیند آپوپتوزیس، از روش های رنگ آمیزی با آکریدین اورنج-اتیدیوم بروماید و رنگ هوخست ۳۳۲۵۸، بوسیله میکروسکوپ فلوئورسنت و روش قطعه قطعه شدن DNA با روش دی فنیل آمین استفاده شد.
یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد که مشتقات سنتز شده ای که دارای دو گروه شیمیایی NH2 یا حاوی گروه OH در حلقه بنزنی خود بودند، اثر سیتوتوکسیسیته سلولی بهتری از خود نشان دادند و اثر القاء آپوپتوزیس با بهترین نمونه مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه گیری: جابه جایی گروه شیمیایی NO2 روی حلقه تیول و قرار دادن گروه های شیمیایی مختلف روی حلقه بنزنی -H4 کرومن ۳- کربونیتریل باعث تغییر اثر سیتوتوکسیسیته ترکیبات گشته و بدین ترتیب مشتق سنتز شده ای که حاوی دو گروه شیمیایی NH2 می باشد اثر سیتوتوکسیسیته شدیدتری داشته و برای بررسی اثر القاء آپوپتوزیس ناشی از ترکیبات فوق از این ترکیب استفاده گردید که نتایج مطلوبی را نشان داد.