سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا قاسمی – کاشان، دانشگاه کاشان،دانشکده مهندسی ،گروه مهندسی مکانیک
علی گلشن –
بهادر بستانی –

چکیده:

ساندویچ پنلهای کامپوزیتی برای مقابله با اثرات بارگذاریهای دینامیکی به صورت گسترده استفاده می شوند. تحقیقات جدید در این زمینه بیشتر بر روی کامپوزیتهای هیبریدی که ترکیبی از لایه های کامپوزیت و صفحات فلزی می باشند و تحت عنوان چند لایههای کامپوزیتی با صفحات فلزیFML) شناخته شدهاند صورت می گیرد. در این تحقیق چند لایههای هیبرید که ترکیبی ازصفحات آلومینیوم و لایههای کامپوزیت کربن/اپوکسی می باشند، برای مقابله با اثرات انفجار مورد مطالعه قرارگرفتهاند. موج انفجار بوسیله یک تابع کسینوسی بصورت سه بعدی شبیه سازی گردیده و اثرات آن بر روی یک صفحه مستطیلی از جنس یک ماده ایزوتروپ مطالعه شده است. آنگاه در مراحل جداگانه صفحه فلزی با صفحه کامپوزیتی و صفحه هیبرید جایگزین شده و در هر مرحله مقادیر جابجایی و ماکزیممتنش استخراج شده است. در نهایت صفحه هیبربد با چیدمانهای متفاوت و ضخامتهای متغیر مورد بررسی قرار گرفته و چیدمان بهینه هیبرید انتخاب شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه استفاده از کامپوزیتهای هیبرید در مقایسه با کامپوزیتهای معمولی و صفحات فلزی از عملکرد بسیار مطلوبی برخوردار بوده و علاوهبر جابجایی کمتر، بیشترین ضریب اطمینان را از خود نشان می دهد.