سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی معانی – شرکت مهندسی باسکو
بیژن گشایشی –
سیروس احمدی توسی –

چکیده:

بارهای روشنایی بخشاعظم بار کشور در ساعات پیکبه شمار میروند و از این رو هر اقدامی در جهت بهبود و اصلاح الگوی مصارف این بخش میتواند نقش موثری در افزایش بهرهوری و پیکسایی در منحنی بار شبکه ایفا کند. خوشبختانه در سالهای اخیر با اعمال سیاستهای یارانهای به جا در استفاده از لامپهای کممصرف، شاهد تحول عظیمی در بارهای روشنایی بخشهای خانگی و تجاری بودیم و اکنون استفاده گسترده از این لامپها توانسته صنعت برق را به بسیاری از اهداف از پیشتعیین شده خود نزدیک کند. از طرفی با توجه به این که طیف وسیعی از لامپهای کممصرف تولید داخل از نظر محتوای هارمونیکی و کیفیت توان جریان کشیده شده از شبکه بسیار دور از استانداردهای لازم هستند، استفاده گسترده از لامپهای کممصرف، میتواند علاوه بر کاهش کیفیت توان و به وجود آوردن مشکلات هارمونیکی، باعث کاهش راندمان تجهیزات مخصوصا موتورها، افزایش تلفات اهمی در خطوط و ترانسفورماتورها و در کل باعث کاهشبهرهوری شبکههای توزیع شود، در این مقاله نشان داده شده است که تغییرات انرژی ورودی به یکفیدر توزیع با افزایشدرصد نفوذ لامپهای کممصرفاز یکمنحنی U شکل پیروی میکند. از این رو استفاده از لامپهای کم مصرف با عبور از یکحد معین نه تنها به صرفه نیست بلکه باعث کاهشراندمان کلی سیستم شود. نتایج بدست آمده برای اعمال سیاستهای صحیح برای یارانههای لامپهای کممصرفو تنظیم درصد نفوذ این لامپها روی نقطهی بهینه حائز اهمیتاست