سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
سیدمحسن نبوی کلات – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث کلارستاقی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرهیومیک و فسفر و عملکرد گل دربابونه آلمانی ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمشهد درسال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا گردید عوامل آزمایش شامل اسیدهیومیک در۴ غلظت صفرو۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰ میلی گرم درلیتر وفسفر در۳ سطح ۳۰و۶۰و۹۰کیلوگرم درهکتار بود صفات مورد بررسی شامل تعدادگل عملکرد گل تازه و خشک بابونه بودند نتایج نشان داد اثراسید هیومیک برتمامی صفات و فسفربرتعدادگلت اثیر معنی داری داشت و همچنین مقایسه میانگین صفات نشان داد که بیشترین تعدادگل ۲۶۷۸ گل درهکتار عملکرد گل تازه و خشک به ترتیب ۲۸۵۱و۷۷۹/۱ کیلوگرم درهکتار درغلظت ۳۰۰ میلی گرم درلیتراسید هیومیک بدست آمد.