سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
سیدمحسن نبوی کلات – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث کلارستاقی –

چکیده:

به منظوربررسی اثراسیدهیومیک و فسفربرخصوصیات رشد ریشه دربابونه آلمانی آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد درسال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا گردید عوامل آزمایش شامل اسید هیومیک در۴ غلظت صفرو۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰میلی گرم درلیتر و فسفر درسه سطح ۳۰و۶۰و۹۰ کیلوگرم درهکتار بود صفات مورد بررسی شامل طول ریشه وزن تروخشک ریشه بابونه المانی بودند نتایج نشان داد اثراسید هیومیک براین صفات معنی دار بوده ولی فسفربرطول ریشه تاثیر معنی دارینداشت و همچنین مقایسه میانگین صفات نشان داد که بیشترین طول ریشه ۱۱/۹۷سانتیمتر وزن تروخشک ریشه به ترتیب ۱۶۰۳و۲۳۰/۴ کیلوگرم درهکتار درغلظت ۳۰۰ میلی گرم درلیتر اسیدهیومیک بدست آمد.