سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوید خاتمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حامد رادمهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کود بیولوژیک برخصوصیات جوانه زنی تریتیکاله آزمایشی در قالب فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی در سال ۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با سه تکرار اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل دو رقم تریتیکاله جوانیلو و ET و ۹ سطح شاهد، ۴۰۰، ۳۵۰ ، ۳۰۰ ، ۲۵۰ و ۱۵۰ و ۱۰۰ و ۵۰ گرم در ۱۰۰ کیلوگرم بذر بودند نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه تحت تاثیر رقم و طول ساقه چه و بنیه بذر تحت تاثیر معنی دار اسید هیومیک قرا رگرفت اثر متقابل رقم و اسید هیومیک نیز برطول ساقه چه و ریشه چه و بنیه بذر معنی دار بود بیشترین طول ساقه چه و ریشه چه و بنیه بذر در رقم ET و سطح ۱۵۰ گرم اسید هیومیک دیده شد.