مقاله مطالعه اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم (.Triticum aestivum L)
مقاله آللوپاتی
مقاله جوانه زنی بذر
مقاله رشد گیاهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لک شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: قوشچی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهانی لنگرودی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات آللوپاتی گیاهان مختلف بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های گندم، آزمایشی روی گندم (Triticum aestivum L.) رقم پیشتاز آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه و گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. در این بررسی اثر عصاره قسمت های هوایی ۶ گونه گیاهی رایج در مزارع و مراتع استان گلستان شامل پیر بهار، تلخه، گند جارو، زنجبیل شامی، تاج ریزی و توق در کاهش درصد جوانه زنی بذر گندم در شرایط آزمایشگاهی تعیین گردید. شاخص های مورد بررسی عبارت بود از درصد جوانه زنی بذر گندم در زمان های مختلف پس از کاشت، وزن خشک اندام های هوایی و وزن خشک ریشه گیاهچه ها در پایان هر آزمایش. نتایج نشان داد که اثر عصاره قسمت های هوایی توق، تلخه و پیر بهار معنی دار بود و جوانه زنی بذر گندم را به ترتیب ۴۲%، ۴۷% و ۲۰% در مقایسه با شاهد کاهش داد. اثرات آللوپاتی بقایا و عصاره های تلخه و تا حد کمتری توق بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم مشخص بود و باعث کاهش معنی دار درصد جوانه زنی، طول ریشه، طول ساقه و وزن خشک اندام های هوایی گندم شد. به طور کلی ریشه های گندم در مقایسه با قسمت های هوایی حساسیت بیشتری به عصاره ها داشتند. از سوی دیگر اثرات مضر عصاره قسمت های هوایی بیش از عصاره های ریشه بود. در مجموع نتیجه گرفته شد که عصاره ها و نیز بقایا سه گیاه مذکور باعث کاهش جوانه زنی، طول ریشه، طول ساقه و وزن خشک ریشه گیاهچه های گندم شد و در این میان طول وزن خشک ریشه بیشتر از همه تحت تاثیر قرار گرفت. بررسی نتایج نشان می دهد که عصاره گیاه تلخه دارای اثر آللوپاتیک قوی بوده که این امر می تواند در تولید علف کش های با منشا طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.