سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اطهر کاوه – دانشجوی دکتری خاکشناسی
محمداسماعیل کاوه – ریاست آزمایشگاه خاک و آب پارس داریون

چکیده:

وضعیت شوری و سدیمی خاک از جمله مشکلات عمده کشاورزی درمناطق خشک و نیمه خشک میباشد یکی از روشهای موثربرکاهش اثرات سوء شوری اعمال آبشویی و مدیریت آبشویی می باشد به منظور بررسی چگونگی اصلاح این گونه خاکها دراین تحقیق آزمون ها به روش مزرعه ای از طریق استوانه های مضاعف با دو تیمار آبشویی ۲۵ و ۵۰ سانتی متر آب انجام شد نمونهخاک جهت تجزیه و تحلیل تغییر میزان املاح موجوددرخاک تاعمق ۱۰۰ سانتیمتر تهیه گردید میانگین اسیدیته PH میانگین هدایت الکتریکی eC و میانگین درصد سدیم تبادلی ESP تا عمق یک متری به ترتیب ۸/۱ و ۳۷ dS/m و ۳۶% قبل از آبشویی به ۷/۹ و ۲۶dS/m و ۲۱ درصد بعد از کاربرد ۰/۵ متر آب آبشویی تغییر یافته است از نتایج تجزیه خاک قبل و بعد از آبشویی ملاحظه می شود خاک موردنظر روندسدیمی شدن را که منجر به تخریب ساختمان فیزیکی خاک و کاهش نفوذپذیری خاک می گردد را درپیش گرفته و میتوان نتیجه گرفت که درشرایط اجرایا ین آزمایش درمنطقه مورد مطالعه نگرانی از عدم موفقیت دربرنامه های اصلاحی خاک و اراضی متصور نمی باشد.