سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود شفاعی بجستانی – استاد دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی کرمی مقدم – دانشجوی دکتری سازه های آبی
سید مرتضی سیدیان – عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

علارغم مطالعات فراوانی که تاکنون بر روی آبگیرهای جانبی صورت گرفته است، اولا بررسیهای کمی بر روی ابعاد لوله جریان انجام شده و ثانیا مطالعات صورت گرفته بیشتر بر روی آبگیرهای منشعب از کانال مستطیلی بوده است. در این تحقیق به بررسی ابعاد لوله جریان در دهانه چهار آبگیر منشعب از کانال ذوزنق های با زوایای ۳۰ ، ۴۵ ، ۶۰ و ۹۰ درجه پرداخته شده است. ابتدا آزمایشهای مختلفی در فلوم آزمایشگاهی بر روی آبگیرهای جانبی مذکور انجام و مولف ههای سه بعدی سرعت اندازه گیری گردید. سپس با داده های حاصل شده مدل عددی ۲ SSIIM کالیبره و مدل برای شرایط هیدرولیک مختلف اجرا گردید تا محدوده قابل قبولی از داد هها حاصل شود. در یک نتیجه گیری کلی بر خلاف شرایط آبگیری از کانال مستطیلی، هنگامی که آبگیری از کانال ذوزنق های صورت گیرد، عرض لوله جریان در سطح بزرگتر از عرض لوله جریان در کف م یباشد. با توجه به توزیع غلظت رسوب در عمق، این مساله باعث کاهش ورود رسوبات به داخل آبگیر خواهد شد. همچنین نسبت عرض لوله جریان در سطح نسبت به کف در آبگیر با زاویه ۳۰ درجه بیشترین مقدار بوده و این زاویه به عنوان زوایای بهینه در آبگیری از کانال ذوزنق های پیشنهاد می گردد.