مقاله مطالعه ابعاد برنامه درسی پنهان روش های تدریس معلمان سال اول متوسطه شهر اردبیل از نظر دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۵۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه ابعاد برنامه درسی پنهان روش های تدریس معلمان سال اول متوسطه شهر اردبیل از نظر دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی پنهان
مقاله روش های تدریس
مقاله روحیه علمی
مقاله مهارت های اجتماعی
مقاله خودپنداره تحصیلی و نگرش به درس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده نیری سحر
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، مطالعه و مقایسه ابعاد برنامه درسی پنهان (پیامدهای منفی) روش های تدریس معلمان سال اول متوسطه شهر اردبیل در دروس زیست شناسی، ریاضی و ادبیات از نظر دانش آموزان دختر در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر نواحی ۱ و ۲ در حال تحصیل در پایه اول متوسطه برابر با ۴۱۰۵ نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه دانش آموزان ۳۵۲ نفر تعیین شد و از روش نمونه گیری خوشه ای برای انتخاب نمونه ها استفاده شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده است که از روایی و پایایی لازم برخوردار بودند. روش های آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) می باشد.