سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افسانه صدرممتاز –
ساناز ابراهیمی –
حسین رحمانی –
سیدمحسن اصغری – عضوهیئت علمی دانشگاه گیلان

چکیده:

پروتئازها کاربردهای مختلفی درسنتز پپتید پردازش پروتئین صنایع دارویی غذایی و دترجنتهای صنعتی دارند این دسته از آنزیم ها پیوندهای پپتیدی را درمحیطهای آبی هیدرولیز کرده و همچنین درمحیطهای غیرآبی سنتز می شوند پروتئازها بعنوان بیوکاتالیست برای سنتز پپتید نیاز به پایدار شدن درحضور برخی ازحلالهای آلی دارنددراینجا آنزیم کایمر ترمولیزین که پایداری دمایی حتی تا دمای بالاتر از ۸۰ دارند و الاستاز که فعالیت بالایی را درحضور حلالهای آلی داراست طراحی سنتز و بیان کردیم و برروی آن آنزیم آنالیز تعیین فعالیت کاتالیتیکی درحضور حلالهای آلی مختلف به منظور بدست آوردن پایداری حرارتی انجام دادیم درحالیکه انزیم های فعال درحلال های الی بهطور بالقوه برای اهداف صنعتی کاربرد وسیعی را دارا هستند دراین مطالعه آنزیمی اثرحلال های آلی اتانول متانول و ایزوپروپانول را روی فعالیت آنزیم آنزیم وحشی الاستاز و آنزیم کایمر الاستاز و ترمولیزین مورد بررسی قرار گرفته میشود و نتایج حاصله نشان دادند که درحضور حلال آلی اتانول آنزیم وحشی فعالیت آنزیمی بیشتر از آنزیم کایمر را نشان داده است و درسایر حلالهای آلی هردو آنزیم فعالیت مشابهی را نشان دادند و نتیجه مشاهده کردیم که انزیم کایمر الاستاز و ترمولیزین بطور قابل توجهی تفاوت فعالیت آنزیمی درحلالهای آلی نداشته اند.