مقاله مطالعه آنتروپومتریک کاربران پاراپلژیک ویلچرهای دستی در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۲۲ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه آنتروپومتریک کاربران پاراپلژیک ویلچرهای دستی در شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتروپومتری
مقاله ابعاد بدنی
مقاله صندلی چرخدار
مقاله پاراپلژی
مقاله ارگونومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودیان طلب امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی قمشه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اسکویی زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذری غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: آنتروپومتری علم اندازه گیری ابعاد مختلف بدن و استفاده از اطلاعات به دست آمده در تعیین شکل و اندازه محل کار و ابزار و وسایل مورد استفاده در زمینه های مختلف صنعتی، آموزشی و زندگی روزانه می باشد.
هدف: هدف از این مطالعه تعیین ابعاد آنتروپومتریک کاربران پاراپلژیک صندلی چرخدار و همچنین تعیین اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام فوقانی نمونه مورد نظر می باشد.
روش: این یک مطالعه مقطعی می باشد، جامعه ایرانی مورد مطالعه در این پژوهش را ۹۰ نفر از کاربران مرد پاراپلژیک صندلی چرخدار در سطح شهر تهران که در محدوده سنی ۲۵ تا ۵۵ سال قرار دارد تشکیل می دهد. نمونه گیری به صورت غیره احتمالی ساده انجام گرفت و برای تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS16 استفاده شد.
نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که طول قد کاربران ویلچر ۱۳۱٫۴۶±۷٫۱۲ سانتیمتر و ارتفاع نشسته در آن ها ۷۸٫۴±۶٫۷۵ سانتیمتر می باشد، این مطالعه نیز نشان داد که بیشترین اختلالات اسکلتی با %۲۸٫۴ مربوط به شانه راست و کمترین آن مربوط به گردن با %۱۷٫۴ می باشد. آزمون اسپیرمن رابطه معنی داری را بین سن و درد گردن(Pvalu= 0.01)  و درد گردن با مدت زمان استفاده از ویلچر در روز(P=0.03)  نشان داد. و همچنین این مطالعه نشان داد کاربران ویلچرهای دستی ایرانی نسبت به جمعیت هلندی قدی کوتاهتر و بدنی پهن تر دارند.
نتیجه گیری: ابعاد بدنی، اطلاعات ارزشمندی را برای طراحی فضای کاری، سطح کار و طراحی تجهیزات محیطی مانند صندلی چرخدار در اختیار طراحان و مهندسین قرار می دهد.  نتیجه این تحقیق کمک به طراحی و تولید محصولاتی می باشد که بر پاییه ارگونومی طراحی شده اند و راحتی و قابلیت استفاده بیشتر دارند
.