سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه یوسفی دلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا عاشوری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
محمودرضا مجیدی فر – سازمان زمین شناسی تهران

چکیده:

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال و شمال شرقی ایران قرار گرفته و سازند سرچشمه یکی از مهمترین واحدهای کرتاسه زیرین این حوضه می باشد. در این مطالعه برش پیغو واقع در جنوب بجنورد به منظور بررسی فونای آمونیتی انتخاب گردیده است. لیتولوژی این برش شامل تناوبی از مارن، شیل خاکستری و سنگ آهک پرفسیل می باشد. بر اساس این مطالعه گونه های Heteroceras boylei, Imerites giraudi, Leptpceratoides bobengeri, M.praegibbosus, M.scuriformis, Macroscaphites.sp, Martelithes sarasini, Melchioritesmelchiorisاز قاعده سازند سرچشمه مورد شناسایی قرار گرفتند که گویای زون Imerites giraudi می باشند. بر این اساس سن بارمین پسین برای قاعده سازند فوق پیشنهاد می شود.