سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش کمالی اصلی – دانشجوی کارشناسی گروه عمران-عمران، دانشگاه زنجان
کیارش ناصراسدی – استادیار گروه عمران،دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

چکیده:

با توجه به اینکه بیشتر مطالعات صورت گرفته در خصوص تعیین آسیبپذیری ساختمان ها در خصوص ساختمان های اداری و مهم صورت گرفته است، لازم است تا با بررسی ساختمان های مسکونی در شهر ها، اولا میزان آسیبپذیری آنها مشخص شود و سپس با توجه به مشکلات تیپ مشاهده شده در آنها،مطالعات برای ارائه راهکار مناسب برای آنها انجام گیرد. در این خصوص، برای شروع، در این مطالعه، ارزیابی آسیبپذیری ساختمان های شهر زنجانبررسی شده است. در این مطالعه، با انتخواب تصادفی ساختمان ها در سطح شهر، میزان آسیب پذیری آن بر اساس روش سریع برآورد شده و اشکالاتتیپ موجود در آن با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات مشخص شده است. نتایج نشان میدهد که بالغ بر ۷۵ % ساختمانها و بیش از ۸۰ % مناطق شهری زنجان در مقابل زلزله آسیبپذیرند و باید نمهیدات مناسب برای بهسازی آنها صورت بگیرد. با توجه به بافت ساختمان ها می توان نتیجهگیری نمود کهنامنظمی در ارتفاع و عدم رعایت استاندارد ۲۸۰۰ بیشترین مشکلات مشاهده شده می باشد. از طرف دیگر، عدم رعایت ضوابط در ساختمان های جدیداحداث که می تواند به دلیل ضعف طراحی و نظارت در آنها میباشد آسیب پذیر می باشند. این ضعف در ساختمان هایی که اخیر احداث شده است تقریبا برطرف شده است