سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد زارع – دانشجوی دکتری، مرتعداری دانشگاه علوم و تحقیقات
حسن حیدریان – گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور استفاده از اثر دگر آسیبی بقایای آفتابگردان برروی جوانه زنی و مراحل رشد اولیه علف هرز تاج خروس، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در دانشگاه آزاد واحد میبد اجرا شد. حرارت محیط آزمایش ۲۵ درجه سانتی گراد و با سه تکرار و نه تیمار شامل چهار غلظت از عصاره ریشه و چهار غلظت از عصاره اندام های هوایی آفتابگردان به میزان ۱۰ %، ۲۰ %، ۴۰ %، ۸۰ % و تیمار بدون عصاره به عنوان شاهد آزمایش انتخاب شد. در این آزمایش صفات درصد جوانه زنی، وزن خشک، سرعت جوانه زنی، وزن تر و شاخص مقاومت به آللوپاتی نسبت به شاهد اندازه گیری و اعداد پس از اطمینان از نرمال بودن مورد تجزیه واریانس از طریق نرم افزار SAS قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس معنی دار بودن تمام صفات را نشان داد. پس از مقایسه میانگین مشخص شد که اندام هوایی آفتابگردان نسبت به ریشه آن بیشترین تاثیر بازدارندگی را بر روی گیاه تاج خروس داشت. بیشترین بازدارندگی در غلظت ۸۰ % اندام هوایی بود، به گونه ای که بالاترین کاهش درصد جوانه زنی را هم دارا می باشد. بنابراین از بقایای اندام هوایی آفتابگردان به عنوان روشی برای کنترل علف هرز تاج خروس می توان استفاده کرد