سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد دادوند کوهی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
عبدالصمد زرین قلم – دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
محسن وفایی سفتی – دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد سیم جو – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

چکیده: این مقاله به مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عملکرد ژل پلیمرپلی اکریل آمی د-استات کروم III) به منظورکاهش تراوایی آ ب می پرداز د. در این تحقیق ، در ابتد ا رفتار سیستم ژل پلیمری مورد نظر از طریق آزمایش تست بطر ی در شرایط دما و آب سازند یکی از مخازن نفتی کشو ر مورد ارزیابی قرار گرف ت. بر اساس نتایج بدست آمد ه، آب سازند به واسطه داشتن یونهای دو ظرفیتی Mg و ۲ Ca+2 می تواند باعث کاهش زمان ژل شدن (Gelation Time شود. در ادامه آزمایشهای مغزه به منظور بررسی تأثیر شبکه ژلی بر روی تراوایی آب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ژل پلیمر ساخته شده قابلیت کاهش تراوایی نسبی آب بطور میانگین تا میزان mD1 در شرایط آزمایش شده را دارا است.