سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشیار دانشگاه ارومیه
یاشار داوری اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

حرکت الودگی به طریق انتشار مولکولی به دلیل کم بودن تخلخل مهمترین مکانیزم انتقال آلودگی درسنگ می باشد دراین تحقیق ضریب انتشار مولکولی یون کلر درسنگ مارن و ماسه سنگ بروش ازمایشگاهی تعیین شده است نمونه های سنگ مارن و ماسه سنگ به ترتیب تحت پدیده انتشار مولکولی از میان سنگ و به داخل سنگ قرارگرفتند و غلظت های مشاهده ای ثبت گردیدند. پس از اتمام آزمایش ها نمونه های ماسه سنگ با ضخامت کم برش داده شده و غلظت یون کلر دراعماق سنگ تعیین گردید. با استفادها ز مدل نظری انتقال آلودگی و با استفاده ازتطابق نمودارهای غلظت عمق و غلظت زمان مشاهده ای و نظری ضریب انتشار مولکولی یون کلر درنمونه سنگ هایمارن و ماسه سنگ به دست آمد. تطابق خوب نتایج مشاهده ای آزمایشگاهی و مدل نظری صحت روشهای آزمایشگاهی و مدل نظری استفاده شده را تایید کرد.