سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
محمدرضا امیدخواه – استاددانشگاه تربیت مدرس تهران
رامین کریم زاده – دانشیار
علی حق طلب – استاددانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

دراین تحقیق با مطالعه سیستم شبه پنج جزئی نفتای پالایشگاه تهران شامل گروه های همولوگی پارافینی نفتنی و اروماتیکی +سولفولان +آب به تعیین تعادلات ترمودینامیکی حاکم درمقادیر مختلف نسبت وزنی سولفولان بهنفتا محتوای آب حلال ودما پرداخته شده است درادامه با کاربرد الگوریتم رچفورد – رایس و مدل یونیفک به مدلسازی ترمودینامیکی سیستم پرداخته شدها ست به منظور تعیین گروه های عاملی موجود دربرش هیدروکربنی نفتا نماینده مولکولی هریک از گروه های همولوگی پارافینی نفتنی و اروماتیکی برش تعیین گردید با تخمین خواص فیزیکی برش نفتا و همچنین مدلسازی ترمودینامیکی سیستم برپایه نمایندهای مولکولی حاصل از توابع هدف مختلف به بررسی دقت دوتابع هدف جدید پیشنهادی پرداخته شد.