سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عاطفه نجاتی نژاد – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
محمدحسن غضنفری –
منوچهر وثوقی –
محسن مسیحی –

چکیده:

در این مقاله تاثیر تزریق نانوذرات سیلیکای آب دوست بر تغییر ترشوندگی سنگ و در نتیجه ازدیاد برداشت نفت مورد بررسی قرار می گیرد. نخست در مرحله ی آدمایشگاهی، تاثیر حضور نانوذرات در افزایش بهره فرآیندتزریق آب به نمونه مغزه یکی اد مخادن نفتی ایران تعیین و منحنی های تراوایی نسبی دو سیستم ترشونده با نفت، قبل اد افزودن نانوذرات و ترشونده با آب، بعد اد تزریق نانوذرات، استخراج می شوند که برای حل عددیمعادلات حاکم بر سیستم عددی مورد نیاد هستند. در مرحله دوم، با در نظر گرفتن مکانیسم ههای فعا طی حرکت نانوذرات درون محیط متخلخل، و با حل معادله پیوستگی، معادلهه نفهوذ جابجهایی و معادلات کمکی -دیگر اد قبیل کاهش تخلخل و تراوایی، یک مد عددی تهیه می شود. ایهن مهد ، بها محاسبه تودیل تلظهت نانوذرات در طو مغزه، قادر است تغییرات تخلخل و تراوایی مطلق را نسبت به دمان تعیین کند. علاوه بر اینبه دلیل تغییر تدریجی ترشوندگی سیستم، تراوایی های نسبی تابل دمان در نظر گرفته شده اند. نتهای هر دو بخش آدمایشگاهی و مدلسادی نشان می دهند که تزریق نانوذرات سیلیکای آب دوست به محیط متخلخل سبب افزایش بادده نهایی تولید می گردد