سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا کاظمی راد – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واح
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان
امینه زمانی –

چکیده:

رودخانه های پیچا نرودی همواره در حال تغییر زمانی و مکانی خود م یباشند. با توجه به اینکه، امروزه با توسعه اراضی حاشیه رودخانهها، هرگونه تغییر مسیر رودخانه و نیز تخریب سواحل باعث بروز خسارات مالی و تبعات اجتماعی متعددی خواهد شد، در تحقیق حاضر اثرات ایجاد میانبردر چهار موقعیت مختلف در بازهای پیچانرودی از رودخانه شلمانرود بطول ۷۷۳۵ در محدوده روستای دریاکنار بصورت آزمایشگاهی و عددیمورد مطالعه قرار گرفت. به منظور مطالعه آزمایشگاهی، میکرومدلی از بازه مورد مطالعه با مقیاس ۱:۷۰۰ طولی و ۱:۶۰ ارتفاعی با نسبت کجی ۱۱/۷ ساخته شد. در ادامه اثرات هر یک از گزینه های ایجاد میان بر بر تراز بستر و سطح آب و نیز میزان فرسایش در بخشهای مختلف موردبررسی قرار گرفت. جهت شبی هسازی عددی اثرا ایجاد میان بر، از قابلیت مدل عددیHEC-RAS در شبی هسازی انتقال رسوب استفاده گردید. مقایسههای بعمل آمده نشان داد با حذف بخشی از مسیر رودخانه، علیرغم اختلاف ناچیز تراز بستر رودخانه در ابتدا و انتهای مسیر میانبر، بهدلیل کاهش افت انرژی در رودخانه، بخشی از بازه بالادست دچار فرسایش میگردد. همچنین مقایس ههای بعمل آمده نشان داد که مدل عددی بکارگرفته شده تاحدودی قادر به پیش یبینی تغییرات ایجاد در اثر ایجاد میا نبر می باشد