سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید فضلی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پریسا مهرپور – دانشجوی مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
ماندانا ناجی ابهری – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

با توجه به تفاوت الگوی جریان در قوس های ملایم وتند تغییرات توپوگرافی بستر در این قوس ها نیز متفاوت می باشد. چنانکه محل وقوع شروع آبشستگی در دیواره خارجی و رسوبگذاری در دیواره داخلی در قوس ملایم با نسبت ۴=R/B بامحل شروع آبشستگی و رسوبگذاری در قوس تند با نسبت ۲=R/Bمختلف، ضمن آنکه میزان رسوبگذاری و آبشستگی در این دو قوس نی ز با یکدیگر متفاوت می باشد.در این مقاله به منظور بررسی اثر انحناء نسبی ( نسبت R/B ) بر توپوگرافی بستر در کانال های قوسی شکل آزمایشهایی بر روی کانال قوسی شکل با زاویه مرکزی ۹۰ درجه و سه انحناء نسبی متفاوت ۲،۳ و ۴ انجام پذیرفت و ازنرم افزار SSIIM برای شبیه سازی عددی تغییرات توپوگرافی بستر در قوس ۹۰ درجه با این سه انحناء نسبی متفاوت استفاده گردید. نتایج شبیه سازی عددی نیز نشان می دهد که این مدل در پیش بینی محل وقوع آبشستگی و رسوبگذاری در قوس های با شعاع انحناء متفاوت عملکرد مناسبی داشته است هر چند در پیش بینی مقادیر کمی آبشستگی و رسوبگذاری تفاوت هایی مشاهده می گردد. مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی برای قوسهای مختلف نشان می دهد که در قوس ملایم آبشستگی فقط در قوس خارجی ودر نزدیکی خروجی قوس به وقوع می پیوندد در حالیکه در قوس تند آبشستگی از شروع قوس در نزدیکی جداره داخلی شروع شده و به نز دیکی جداره خارجی در نزدیکی خروجی قوس منتقل می گردد.