سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عرفان فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
شاهو مولودی – کارشناس مهندسی صنایع
سارا کاویانپور –

چکیده:

مکانیزمهای استهلاک انرژی جت خروجی ازت خلیه کننده های تحتانی متنوع می باشد ولی یک ی ازکمترین موارد قابل مشاهده تخلیه جت به داخل حوضچه به صورتی که جت خروجی مستغرق گردد است دراین وضعیت مجرای خروجی تخلیه کننده تحتانی بصورت آزاد عمل ننموده و لذا کاویتاسیون و میدان فشار و هوادهی از مشکلات قابل تصور دراین مجاری خواهد بود اگرچه مطالعات برروی تخلیه کننده های تحتانی بسیار وسیع و با تنوع موضوعی می باشد ولی اطلاعات بسیاراندکی درخصوص علمکرد جت های خروجی از تخلیه کننده ها یمستغرق دردسترس می باشد بنابراین دراین تحقیق مطالعه ازمایشگاهی برروی تخلیه کننده تحتانی قیزقلعه سی و حوضچه پایین دست آن طراحی گردید تا اثراستغراق برروی میدان فشار داخل مجرا مورد ارزیابی قرارگیرد دوهدورودی و دوتراز پایاب استغراق به همراه چهاربازشدگی مختلف دریچه سرویس شرایط را برای مطالعه کلیه پارامترهای موثر برمیدان فشار فراهم آورده که نتایج به شکل نمودارهای ضریب فشار و ضریب نوسانات فشارارایه شده ست