سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی سیدسار – دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسین غضنفری –
وحید تقی خانی –

چکیده:

تزریق متناوب آب و گازWAG یکی ازروشهای متداول برای ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی است اخیرا تزریق همزمان آب و گاز SWAG) برای ازدیاد برداشت مورد توجه محققین قرارگرفته است دراین مطالعه تزریق همزمان آب و گاز کربن دی اکسید درشرایط غیرامتزاجی و نزدیک امتزاجی توسط دستگاه نگهدارنده مغزه روی نمونه ماسه سنگی که با نفت یکی از مخازن ایران اشباع شده است به صورت ثانویه و ثالثیه بررسی گردیده است نتایج نشان میدهد که تزری قدرشرایط نزدیک امتزاجی باعث بازیافت نفت بیشتری نسبت به شرایط غیرامتزاجی می شود مقدار نفت باقیمانده درمغزه نسبت به حالت غیرامتزاجی کاهش محسوسی دارد همچنین نتایج نشان میدهد که افزایش نسبت SWAG) درشرایط غیرامتزاجی اثرکمی روی ضریب بازیافت نفت دارد درحالیکه درشرایط نزدیک امتزاجی هرچه گازبیشتری با نفت تماس داشته باشد میزان بازیافت نفت افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت نتایج این تحقیق نشان میدهد که برای اغلب شرایط تزریق همزمان آب و گاز درشرایط نزدیک به امتزاج پذیری می تواند به منظور حصول بازده بیشتر بازیافت نفت مفید باشد.