سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد امیرزاده قاسمی – کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و آبادانی
صلاح کوچک زاده – استاددانشگاه تهران
محمدحسین امید – استاددانشگاه تهران
منصور پاره کار –

چکیده:

نداشتن شرایط غیررسوبگذارموجب بروز مشکلات متعدد شده و هزینه های بهره برداری ازشبکه های آبیاری را افزایش داده است بنابراین این تحقیق با هدف بررس یو بکارگیری توانواحد جریان درتعیین شرایط آستانه رسوبگذار بارمعلق به انجام رسید این مطالعه مشخص کرد که درمقایسه با مقدار مطلق انرژی پتانسیل و سرعت نرخ اتلاف انرژی پتانسیل معیاربهتری برای تعیین غلظت آستانه رسوبگذار بارمعلق می باشد همچنین مشخص شد که ترم بی بعد نسبت توان واحد جریان به سرعت سقوط ذره و ترم بی بعد نسبت عمق جریان به قطرذره موثرترین عوامل برغلظت آستانهه رسوبگذار معلق می باشد همچنین مشخص شد که غلظت استانه رسوبگذار بارمعلق با افزایش عدد رینولدز افزایش یافت همچنین به دو شیوه تحلیلی و رگرسیون چندمتغیره دو رابطه برای استانه رسوب گذاربارمعلق براساس توان واحد جریان ارایه شد .