سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیما شهنی کرم زاده – دانشجوی دکتری سازه های آبی
محمد محمودیان شوشتری – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی قمشی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
مهرداد دوست کام – دانشجوی کارشناسی آبیاری

چکیده:

دراین مقاله رفتارهیدرولیکی جریانهای غلیظ درآزمایشگاه و درفلوم پرازآب با شیب متغیر بررسی شده است بررسی شدت اختلاط جریانهای غلیظ باتوده آب ساکن به منظور ارایه یک رابطه برای محاسبه شدت اختلاط و نیز بررسی تاثیر تغییرات شیب و غلظت برروی جریانهای غلیظ از جمله موارد مطالعه می باشند برای انجام ازمایشها ازمحلول آب نمک به عنوان جریان غلیظ تحتانی استفاده شده است نتایج حاصل ازتحلیل اطلاعات بدست آمده نشان میدهد که درجریانهای غلیظ با افزایش غلظت وشیب سرعت نیز افزایش می یابد با بررسی نمودار عدد ریچاردسون دربرابر شیب مشخص شد شیب بحرانی جریانهای غلیظ درمحدوده ۰/۰۰۸تا۰/۰۰۹ می باشد که این شیب ازغلظت اولیه جریان مستقل می باشد ازشیب بحرانی به بعدعددریچاردسون تقریبا ثابت ومستقل ازغلظت اولیه می باشد.