سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رسول زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در این کار اثر مایع یونی ۱-بوتیل ۳-متیل ایمیدازولیوم تترا فلوروبورات (BMIM-BF 4روی پارامترهای سینتیکی تشکیل و تجزیه هیدرات متان مانند زمان تأخیر تشکیل هیدرات متان، سرعت اولیه تشکیل هیدراتمتان، پایداری هیدرات متان در فشار اتمسفریک و سرانجام ظرفیت ذخیره سازی هیدرات متان، بررسی شده درصد وزنیBMIM-BF4بررسی شده اند. نتایج نشان میدهد کهBMIM-BF4نه تنها زمان تأخیر تشکیل هیدرات متان را افزایش میدهد (مانند بازدارنده سینتیکی عمل میکند)، بلکه نمودار تشکیل هیدرات متان را به سمت فشار بیشتر و دمای کمتر تغییر میدهد (مانند بازدارنده ترمودینامیکی عمل میکندهمچنین مشخص شد کهBMIM-BF4سرعت اولیه تشکیل هیدرات متان و ظرفیت ذخیره سازی هیدرات آن را افزایش میدهد در حالیکه پایداری هیدرات متان در فشار اتمسفریک را کاهش میدهد