سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرین اسماعیلی نیاری – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی سهند تبریز و عضو هیات علمی گروه عمرا
بهزاد رافضی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کریم عابدی – استاد دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی سهند تبریز
اصغر اصغری نیاری – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی سردنورد شده CFS با پوشش فولادی عضو اصلی سیستم باربرجانبی درساختمان های با قاب سبک فولادی میب اشد این دیوارهایب رشی با استفاده ازاعضای قابی فولادی سردنورد شده که با استفاده ازپیچهای خودکاربه پوشش رویی متصل میشود ساخته می شود طبق یافته های تحقیقات گذشته رفتار اتصالات نقش مهمی دررفتار دیوارهای برشی فولادی سرد نورد شده دارد اتصال اعضای قابی فولادی سردنورد شده و همچنین اتصال پوش به قاب پیرامونی معمولا با استفاده از پیچهای خودکار انجام میشود موقعی که یک دیواربرشی CFS تحت برش قرارمیگیرد اتصالات پوشش به قاب پیرامونی نیز اغلب تحت برش قرارمیگیرد بدین ترتیب با بررسی رفتار یک اتصال پیچی مجزا تحت برش میتوان تخمینی از رفتار برشی کلی دیوار برشی CFS با پوشش فولادی داشت دراین مقاله به مطالعه ازمایشگاهی بررسی رفتار برشی اتصالات پیچی پرداخته میشود متغیرهای مورد بررسی ضخامت ورقهای اتصال و همچنین تماس ورق نازکتر با ضخیم تر با سرپیچ می باشد.