سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کمیل رجائی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
فضل الله سلطانی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صن
سید مرتضی مرندی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین مسائلی که مهندسین ژئوتکنیک با آن مواجه هستند، چگونگی اصلاح خاکهایمسئله دار می باشد. تحقیقات گذشته تعدادی از تکنیک های تثبیت و اصلاح خاک، مانند افزودنموادی همچون آهک، ژئوفیبر، میکروسیلیس، سیمان پرتلند، گچ و … را معرفی کرده اند. با توجه بهاینکه مقایسه بین مقادیر ترکیبی از دو یا چند نوع از افزودنیهای ذکر شده، بر روی یک نوع از خاک،بطور همزمان بندرت انجام گرفته است، در این تحقیق، از گچ و آهک، بعنوان دو ماده تثبیت کنندهخاکهای ریزدانه، بصورت ترکیبی استفاده شده و نتایج حاصل از آزمایشات را با هم مقایسه و ارجحیتاین دو افزودنی را بررسی شده است. بدین منظور، آزمایشاتی از قبیل : پروکتور استاندارد، حد وداتربرگ و مقاومت فشاری تک محوری، بر روی نمونه های خاک انجام شده است. مقادیر ۶درصد وزنیخاک خشک، گچ و آهک، بصورت ترکیبی ( ۱۰۰ %گچ، ۷۵ %گچ و ۲۵ %آهک، ۵۰ %گچ و ۵۰ %آهک،%۲۵ گچ و ۷۵ %آهک و ۱۰۰ %آهک) با نمونه های خاک مخلوط شده و پس از یک دوره عمل آوری ۷روزه، مورد آزمایشات مختلف قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایشات نشان از رجحان آهک بر گچ، برایتثبیت خاک ریزدانه در درصدهای پایینتری از افزودنیها را داشتند.