سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالمحمد علمداری – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق ترسیب کربنات کلسیم برای حذف کادمیم بدون شرایط رقابتی با یونهای فلزات سنگین دیگر از آب آشامیدنی به طریق همرسوبی بررسی شد و اثرعوامل مختلف شامل تغییرات PH مدت زمان تزریق دورهمزن تغییرات غلظت واکنشگرها سدیم کربنات Na2CO3 یا امونیوم کربنات NH4)2CO3 وکلرید کلسیم CaCl2 غلظت کادمیم درنمونه اولیه و اثردما درحذف کادمیم مورد مطالعه قرارگرفت میزان جداسازی کادمیم از نمونه آب رودخانه خشک شیراز و همچنین با استفاده از پساب یکواحد صنعتی که دارای یکی از واکنشگرها کلسیم کلرید است مورد بررسی قرارگرفت اندازه گیری غلظت کادمیم درنمونه های آب درابتدا و انتهای آزمایشها توسط دستگاه جذب اتمی انجام شد نتایج نشان داد که دراثر فرایند همرسوبی که دراثرفرایند همرسوبی کربنات کلسیم غلظت کادمیم از ۰/۹۶۸ppm به کمتر از ۱ppm کمتر ازحد شناسایی دستگاه جذب اتمی کاهش پیدا کرد.