سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید دیری – کارشناس ارشد عمران،آب دانشگاه صنعتی شریف*
میرمصدق جمالی – دانشیار دانشکده عمران- دانشگاه صنعتی شریف**

چکیده:

تخلیه گزینشی یک پدیده شناخته شده در مخازن لای هبندی شده سدها م یباشد که عبارت از تخلیه آب با کیفیت مورد نظر از تراز یک مخزن یا دریاچه می باشد. لایه آبی که از مقابل دریچه خارج می شود را لایه گزینشی می نامند. این تکنیک برای تخلیه آب معمولاً با کیفیت مشخص و یا تحصیل آب با دمای دلخواه ب هکار م یرود و به عنوان ابزاری در جهت مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب مطرح می باشد. تحقیقات انجام شده بر روی تخلیه گزینشی از سیال با لای هبندی خطی تاکنون عموماً با فرض بستری مسطح انجام شده است در حالیکه وجود تن گشدگی در مقاطع مختلف مخزن سد می تواند اثر مهمی بر این مسأله داشته باشد. در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی پدیده تخلیه گزینشی در سیال لای هبندی خطی و خروجی نواری درصورت وجود تنگ شدگی جانبی با استفاده از روشPIVپرداخته می شود. نتایج حاکی از این است که با افزایش میزان تنگ شدگی و عدد فرود درونی ضخامت لایه گزینشی در بالادست تنگ شدگی در حالت دائمی بیشتر می شود